آموزش اسنوکر(2)

توپ در لبه پاکت Ball on edge of packet

1- اگر توپي که در لبه پاکت قرار دارد و بدون ضربه توپ ديگر در ادامه بازي در پاکت بيفتد ، آن توپ در جاي قبلي قرار گرفته و امتيازات به دست آمده از توپهاي ديگر تا آن لحظه به قوت خود باقي است.

2- اگر در امتداد يک ضربه احتمال برخورد هر توپ به آن توپ (توپي که از لبه به داخل پاکت افتاده است) وجود داشته باشد در آنصورت :

الف- بدون تخطي از اين قوانين ، کليه توپ ها بايد در جاي قبلي قرار گرفته و همان بازيکن مي تواند مثل ضربه قبلي و يا هر نوع ضربه اي که بخواهد ، مجددا بازي نمايد.

ب- اگر در همان شرايط خطايي اتفاق بيافتد ، بازيکن خاطي جريمه شده و کليه توپ ها در جاي قبلي قرار گرفته و بازيکن بعدي به طور معمول مي تواند امتيازات بعد از خطاي حريف را دارا باشد.

3- اگر توپي براي چند لحظه 4 ثانيه در لبه پاکت بالانس شده و در داخل پاکت بيافتد امتياز آن توپ بحساب زننده محسوب شده و توپ در جاي قبلي قرار نمي گيرد.

ماسک (اسنوکرد) شدن بعد از خطا snookered after a foul

چنانچه کيوبال پس از خطا اسنوکرد شود. داور بايد اعلام کند فري بال ( توپ آزاد)

1- اگر بازيکن بعدي بخواهد ضربه بعدي را بزند :

الف – او مي تواند هر توپي را به جاي توپ در نوبت (توپي که نوبت بازي با آن است) انتخاب کند.

ب- توپ انتخاب شده ارزش همان توپ در نوبت را داشته و چنانچه در پاکت بيافتد پس از محاسبه امتياز در نقطه اصلي در روي ميز قرار مي گيرد.

2- در حالت زير کيوبال مرتکب خطا شده است :

اگر کيوبال اول به توپ آزاد و يا همزمان به توپ در نوبت و توپ آزاد برخورد ننمايد.

3- وقتي توپ آزاد در پاکت بيفتد مجدداً در روي نقطه اصلي خود قرار گرفته و باندازه ارزش توپ در نوبت امتياز محاسبه خواهد شد.

ب: فقط زمانيكه توپ 6و7 روي ميز باشد كيوبال توسط توپ آزاد مي تواند اسنوكرد شود.

4- بشرطي که کيوبال اول به توپ آزاد و يا همزمان به توپ آزاد و توپ در نوبت برخورد نمايد و سپس توپ در نوبت داخل پاکت شود. آن توپ در داخل پاکت ميماند و امتياز نيز محاسبه خواهد شد.

5- زمانيکه نوبت توپ هاي رنگي است و همزمان توپ آزاد و توپ در نوبت داخل پاکت شوند فقط امتياز توپ در نوبت محاسبه مي شود مگر اينکه نوبت توپ هاي قرمز باشد که چنانچه قرمز و توپ آزاد داخل پاکت شوند به تعداد آنها امتياز منظور شده توپ در نوبت در داخل پاکت ميماند و توپ آزاد در روي ميز در نقطه خود قرار مي گيرد.

6- زمانيكه از بازيكن خاطي درخواست بازي مجدد شود توپ آزاد براي او ديگر مفهومي ندارد.

خطاها:

زمانيکه خطايي صورت مي گيرد داور سريعاً بايد اعلام Fall  نمايد که:

1- اگر بازيکني موفق به ضربه صحيح نباشد نوبت خود را از دست مي دهد که داور جريمه او ��ا اعلام خواهد کرد.

2- داور بايد صبر کند که ضربه زده شده کامل گشته و سپس اعلام نتيجه نمايد.

3- هر توپ رنگي که بعد از پاکت شدن و يا به بيرون پرتاب شدن در نقطه ناصحيح در روي ميز قرار گيرد به همان حال باقي مي ماند مگر اينکه قبل از ضربه بعدي كسي متوجه شود و يا مجدداً در پاکت بيافتد و يا به بيرون ميز پرتاب شود که آن به موقع بطور صحيح در روي ميز قرار خواهد گرفت.

5- ضربه بعدي از جائيکه کيوبال بطور ثابت در روي ميز قرار مي گيرد و يا وقتي کيوبال به بيرون ميز و يا داخل پاکت مي شود از منطقه D آغاز خواهد شد. مگر قانون بازي مجدد از نقطه اول انجام شود .

6- چنانچه در يک ضربه چندين خطا اتفاق بيفتد به ارزش بالاترين خطا جريمه خواهد شد.

7- بازيکني که مرتکب خطا شود:

الف – طبق بخش جريمه ها که در زير مشخص شده جريمه خواهد شد.

ب- در صورت درخواست بازيکن بعدي ضربه بعدي را نيز خود او خواهد زد.

جريمه ها :

کليه خطاها چهار امتياز جريمه خواهد شد مگر خطايي با ارزش بيشتر از آن اتفاق بيفتد که در بند هاي بعدي توضيح داده شده است:

الف- جريمه هايي که به ارزش توپ در نوبت هستند به شرح زير ند :

1- به کيوبال بيشتر از يکبار ضربه بزند.

2- زمانيکه هر دو پاي بازيکن از روي زمين کنده شده ضربه بزند.

3- خارج از نوبت بازي کند.

4- زمانيکه کيوبال در دست است به طور ناصحيح از منطقه D بازي کند.

5- کيوبال بازيکن به هيچ يک از توپ ها برخورد ننمايد.

6- کيوبال بدون برخورد با توپي داخل پاکت شود.

7- کيوبال درپشت توپ آزاد اسنوکر(ماسک) شود. ( با توپ فري بال نمي تواند حريف را اسنوکر کرد) مگر زماني كه فقط توپهاي 6 و 7 روي ميز باشد، خطا محسوب شده جريمه توپ در نوبت است.

8- ضربه پرشي انجام دهد.

9- با چوب غير استاندارد بازي کند.

10- در بازي چهار نفره ، به طور غير قانوني مشورت نمايد.

ب- جريمه هايي که به ارزش توپ در نوبت و يا توپ مربوط هستند . (هر کدام که بيشتر باشد)

1- زماني که کليه توپ ها در روي ميز ساکن نشده ضربه بزند.

2- قبل از اينکه داور توپ رنگي در پاکت افتاده را روي ميز قرار دهد ضربه بزند.

3- توپ خارج از نوبت ball not on را در پاکت بياندازد.

4- کيوبال ابتدا به توپ خارج از نوبت برخورد نمايد.

5- اگر ضربه هل زده شود.

6- به جز نوک چوب، هر قسمتي از لباس ضربه زننده و يا وسايلي که او حمل مي کند با هر توپي در روي ميز تماس حاصل نمايد.

7- چنانچه توپي به بيرون از ميز پرتاب شود.

8- چنانچه کيوبال همزمان با دو توپ برخورد نمايد.(به جز دو توپ قرمز و يا توپ آزاد و توپ قرمز)

پ- جريمه هايي که با ارزش 7 امتياز محاسبه مي شوند.

1- استفاده کردن از هر توپي خارج از ميز براي هر منظوري

2- استفاده کردن از هر وسيله براي اندازه گيري فاصله ها و دهانه پاکتها

3- پس از پاکت کردن توپ قرمز و يا توپ آزاد به جاي قرمز دوباره با توپ قرمز بازي کند.(در صورتيکه بعد از زدن توپ قرمز توپ رنگي را اعلام ننمايد پس با اشتباه ضربه به يک قرمز برخورد نمايد خطاي توپ در نوبت گرفته خواهد شد           نه خطاي 7 امتيازي .

4- به جز توپ سفيد با هر توپي به جاي کيوبال بازي نمايد.

5- زمانيکه داور توپ انتخابي بازيکن را سوال کرده اما بازيکن جواب ندهد.

6- پس از پاکت کردن توپ قرمز و يا توپ آزاد به جاي قرمز، و قبل از انتخاب توپ رنگي مرتکب خطا شود.

بازي مجدد :

چنانچه بازي به دليل ارتکاب خطاي حريف از او بخواهد که دوباره بازي کند. چنين درخواستي قابل اجرا است و نمي توان از آن چشم پوشي کرد، اما بازيکن خاطي حق دارد، که تصميم خود براي زدن توپ در نوبت ديگري عوض نمايد.

الف- از چه نوع ضربه اي استفاده کند.

ب- کدام توپ در نوبت را براي ضربه زدن انتخاب نمايد و آن بازيکن در صورت پاکت کردن هر توپ با شرايط بالا امتياز مربوطه را کسب خواهد کرد.

خطا و برخورد نکردن کيوبال توپ در نوبت Foul and miss

بازيکن موظف است که تلاش خود را براي ضربه زدن به (توپ در نوبت) بکار گيرد. اگر داور ملاحظه نمايد که از اين قانون تخطي شده بايد اعلام کند Foul and amiss مگر اينکه فقط توپ سياه روي ميز باقي مانده باشد و يا شرايطي ايجاد شود که ضربه زدن به (توپ در نوبت) تمام تلاش خود را اعم از از ضربه مستقيم و يا غير مستقيم بکار برده است.

1- پس از اعلام Foul and amiss بازيکن بعدي مي تواند از خطا کار درخواست نمايد تا بازي مجدد از جاي قبلي ( جايي که بازيکن خطا کار از آنجا مرتکب خطا شده است) و يا از جائيکه مانده بازي را ادامه دهد و چنانچه از بازيکن خاطي خواسته شود که کيوبال را در جاي قبلي قرار داده و بازي کند بايد( توپ در نوبت) آن بازيکن دقيقا در شرايط اوليه که خطا صورت گرفته قرار گيرد و توپهاي ديگر اگر جابجا شده است بايد به صورت اوليه به وسيله داور قرار گيرند.

2- اگر بازيکني موفق به ضربه زدن به (توپ در نوبت ) در شرايطي که هيچ مانعي بين آن توپ نسبت به کيوبال وجود ندارد نباشد. داور اعلام Foul and miss and miss strit مي کند مگر اينکه بازيکن به اسنوکر کردن نياز داشته باشد و داور متقاعد شود که بازيکن عمداً مرتکب خطا نشده است.

3- شرايط بالا زماني اتفاق ميافتد که مسير مستقيم کيوبال براي ضربه زدن به کل قطر (توپ در نوبت) باز باشد.

الف – اگر براي بار دوم همان بازيکن ، موفق به ضربه زدن به ( توپ در نوبت) در همان شرايط بالا نباشد داور بدون توجه به اختلاف امتيازات اعلام مي کند. Foul and miss and miss strit

ب- 1- در صورتيکه توپ در نوبت قرمز باشد و بازيکن همه توپ را ببيند و نتواند به آن ضربه بزند در صورت درخواست مجدد براي ضربه بعدي مي تواند توپ قرمز ديگري را انتخاب کرده به آن ضربه بزند. ولي اگر قرمز ها تمام شده باشد و توپ در نوبت رنگي مي باشد طبيعتاً نمي تواند توپ نوبت را در تکرار ضربه خطا عوض نمايد.

2- اگر مجددا از همان بازيکن خواسته شود که بازي را از جاي قبلي ادامه دهد داور به بازيکن خاطي اخطار مي دهد که در صورت موفق نشدن براي بار سوم فريم به نفع حريف او ثبت خواهد شد.

بازيکن بعدي مي تواند ضربه بعدي را خود بزند و يا از بازيکن خطا کار بخواهد که از جايي که بازي مانده و يا از جاي قبلي بازي کند که در صورت انجام بازي از جاي قبلي ، کليه توپ هاي تکان خورده به درخواست بازيکن ذينفع در جاهاي قبلي خود و با نظر داور قرار مي گيرد.

5- ممکن است شرايط ديگري از miss پيش بيايد که به تصميم داور بستگي دارد.

6- پس از اينکه کيوبال به(توپ در نوبت) برخورد ننمايد (miss ) و از بازيکن خطا کار خواسته شود که کيوبال را از جاي قبلي قرار دهد بازي کند، کليه توپ هاي تکان خورده در جاي خود (جاي فعلي ) باقي مي مانند مگر اينکه داور احساس کند که بازيکن خاطي از شرايط بالا ذينفع خواهد بود، که در آنصورت کليه توپها تکان خورده با نظر داور در جاي قبلي قرار مي گيرند و در هر دو حالت توپ هاي رنگي که در نقاط اشتباه قرار گرفته و تحت شرايط بالا افتاده و يا به بيرون ميز پرتاب شده به طور صحيح در نقاط اصلي خود قرار مي گيرند.

7- جهت قرار دادن توپ هاي تکان خورده پس از ارتکاب miss هر دو بازيکن مي تواند در زمينه جاي قبلي آن توپ ها مشورت نمايند که البته تصميم نهايي با داور مي باشد.

8- در جريان مشاوره ، اگر ضربه زننده با هر توپي در روي ميز تماس بگيرد، بدون اينکه نوبت خود را از دست دهد جريمه خواهد شد و توپهاي جابجا شده توسط داور و با نظر وي در جاي خود قرار خواهد گرفت.

 

توپي که توسط غير ضربه زننده جابجا شود:

چنانچه به توپي که ثابت و يا در حال حرکت در روي ميز است، توسط بازيکني غير از ضربه زننده مزاحمت ايجاد شود بدون اينکه جريمه شود، داور بايد آن توپ را در جايي که به نظرش درست است و يا در نقطه اي که خواهد ايستاد قرار دهد.

1- اين قانون شامل مواردي که به جز يار ضربه زننده (در بازي چهار نفره) هر کس ديگري که باعث مي شود تا توپ توسط ضربه زننده مورد مزاحمت قرار گيرد نيز مي شود.

2- هيچ بازيکني به دليل اشتباه داور جريمه نخواهد شد.

احتمال تساوي :

چنانچه داور تصور کند که بازي از روند طبيعي و معمول آن خارج شده است و بازيکنان از ترس باخت بازي را به سکون و در حالت دفاعي ادامه ميدهند و در اين روند امتيازي رد و بدل نمي شود، داور پيشنهاد تساوي را ارائه مي دهد و در صورت قبول نكردن هر يك از بازيكنان بعد از 3 ضربه متوالي جمعاً 6 ضربه اگر امتيازي رد و بدل نشده باشد داور اعلام مساوي در اين فريم را اعلام مي دارد. فريم از نو با قرار دادن كليه توپها روي ميز بدون اينكه امتيازي براي بازيكنان قائل شود به وسيله همان بازيكن قبلي فريم آغاز مي گردد.

   بازي چهار نفره :

در بازي چهار نفره ، هر تيم به طور متناوب فريم ها را شروع خواهند کرد و ترتيب بازي آنها در اول فريم مشخص شده و اين ترتيب تا آخر آن فريم ادامه خواهد داشت.

2- بازيکنان مي تواند ترتيب بازي خود را در هر فريم جديد تغيير دهند.

3- اگر خطايي صورت گيرد و درخواست بازي مجدد گردد، بازيکني که مرتکب خطا شده بازي مجدد را انجام خواهد داد حتي اگر اين خطا خارج از نوبت اتفاق بيافتد و در اينصورت ضمن اينکه ترتيب اصلي بازي بايد حفظ گردد ، يار بازيکن خاطي نوبت خود را از دست خواهد داد.

4- زمانيکه توپ سياه در پاکت بيفتد و براي نتيجه فريم و يا بازي ، طبق قانون قرار باشد که توپ سياه در نقطه اصلي در روي ميز قرار گيرد . دو نفر بازيکني که با قيد قرعه مشخص شده که ضربه اول را بزند، مي توانند بين خود ضربه زننده را تعيين نمايند که پس از آن ترتيب اصلي فريم ادامه پيدا خواهد کرد.

5- دو بازيکن در حين فريم مي توانند با هم مشورت نمايند اما :

الف – هرگز با ياري که در پشت ميز قرار گرفته نمي توانند مشاوره نمايند.

ب- همچنين پس از ضربه تا پايان نوبت آنها نمي تونند با هم مشاوره کنند.

فصل چهار – بازيکنان

اتلاف وقت : چنانچه داور ملاحظه نمايد که بازيکني به طور غير عادي براي ضربه زدن و يا انتخاب ضربه اتلاف وقت ميکند به او تذكر داده و در صورت بي توجهي به بازيكن خاطي اخطار مي دهد كه در صورت تكرار نتيجه فريم را به بازيكن حريف واگذار خواهد نمود.

رفتار ناشايست :اگر بازيکني براي عدم ادامه فريم و يا رفتار ناشايست ، از جمله اتلاف وقت بعد از اخطار و يا رفتار نا جوانمردانه اصرار ورزد داور آن فريم را بازنده اعلام نموده و اخطار خواهد داد که در صورت ادامه رفتار ناشايست کل بازي را بازنده خواهد شد.

بازيکن غيرضربه زننده :بازيکني که نوبت بازي او تمام شده بايد در زمان ضربه حريف از ايستادن و يا حرکت در خط ديد ضربه زننده خودداري نموده و در يک فاصله منطقي از ميز بنشيند يا بايستد.

غيبت :در صورتيکه بازيکن ضربه زننده در سالن مسابقه حضور ندارد، او ميتواند يک نفر را که قبلاً به داور معرفي کرده براي نظارت به امور مربوط به خود در سالن بگمارد.

واگذار کردن :

1- يک بازيکن در زمانيکه فقط نوبت ضربه او است مي تواند فريم يا بازي را واگذار نمايد که حريف او حق دارد اين پيشنهاد را بپذيرد و يا خير.

2- زمانيکه فريم يک بازي واگذار مي شود ارزش کليه توپ هاي باقي مانده در روي ميز به نفع حريف محاسبه شده که در اين صورت به ازاي هر قرمز 8 امتياز توپ هاي رنگي به کل امتيازات حريف اضافه خواهد شد.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
بیلیارد سرخوشیان (سال تاسیس 1344 اولین تولیدکننده میز بیلیارددر ایران)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نصب میز بیلیارد، تعمییرات میز بیلیارد، میز بیلیارد، قیمت میز بیلیارد، بیلیارد، ایتبال، اسنوکر، میز ایت بال، میز اسنوکر، قیمت میز ایت بال، قیمت میز اسنوکر، لوازم بیلیارد، چوب ایت بال، چوب اسنوکر، ماهوت، شار
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 021-66705602