آموزش ایت بال

آموزش ایت بال

قوانین جهانی:

هدف بازی:ایتبال یک بازی اعلام اودالی با یک توپ سفید (کیو بال) و15 توپ هدف از یک تا 15 است .
یک بازیکن باید توپ های از1 تا 7(توپ های تمام رنگی) وبازیکن دیگر توپ های 9تا 15
(توپ های خطی) را درپاکت بیا ندازد و وقتی گروه توپ های یک بازیکن همه وارد پاکت شد آن وقت با وارد کردن توپ 8 به طور قانونی در پا کت برنده گیم خواهد شد

 

اعلام اودال:این سیستم یعنی اعلام کردن توپ هدف وپاکت مورد نظر قبل از ضربه می باشد اما توپ های کاملاً واضح قبل از ضربه نیازی به اعلام ندارند. ولی این حق بازیکن حر یف می باشد که توپ و پاکت نا معلوم راسوال نماید .ضربه های ترکیبی وغیره که از طریق باند ضربه زده می شوند به دلیل مشخص نبودن باید توپ و پاکت هدف اعلام گردد.اما در زدن ضربه نیازی به اعلام جزئیات آن از قبیل شماره باند، گوشه ها ، توپ های به هم چسبیده و غیره نیست.توپ هایی که به صورت خطا وارد پاکت شوند در پاکت با قی می مانند بدون توجه به این که توپ های مورد نظر متعلق به ضربه زننده و یا حریف او باشند.در زمان شروع گیم وپخش نیاز به اعلام ندارد وبازیکنی که در اجرای پخش توپ ها به طور قانونی هر توپی را در پاکت بیا ندازد بازی او ادامه دارد .ولی هنوز میز آزاد می باشد ورنگی انتخاب نشده است.

چیدن توپ ها در ایت بال:
توپ ها توسط یک مثلث در پایین میز به شکلی که توپ 8 در وسط مثلث ، یک توپ در نوک آن ویک توپ تمام رنگی و خطی در گوشه های آن قرار دارند چیده می شوند.

تعویض پخش گیم در ایت بال:
برنده قرعه اختیار انتخاب پخش گیم را دارد و در مسا بقه انفرادی بازیکنان به صورت متناوب(یک در میان) گیم های بعدی را پخش خواهند کرد

ضربه پرشی خطا:
درصورتیکه داور حاکم بر مسابقه نباشد بازیکن باید اطلاع داشته باشد که اگر حین ضربه توپ سفید از روی یا کنار توپ ما نع که توپ هدف قانونی نیست پرش نماید خطا می باشد ضمناً اگر توپ مانع حرکت کند خطا محسوب می شود ( اعم از این که این حرکت به دلیل برخورد دست یا چوب ویا رست با آن باشد

پخش قانونی (شروع گیم ):با زیکن شروع کننده برای اجرای قانونی باید ( با توپ سفید از پشت خط شروع) طوری توپ ها را پخش نماید که الف : حداقل یک توپ در پاکت بیا فتد. ب:یا حداقل 4توپ شماره دار با باند برخورد نمایند .چنانچه او قادر به انجام شرایط فوق نباش�� خطا محسوب شده وبازیکن بعدی حق دارد خود پخش نماید یا از بازیکن اولی بخواهد مجدداً شروع کند یا میز رابه همان شکل قبول نماید

 

افتادن توپ سفید در پاکت در زمان پخش :چنانچه در یک پخش ( شروع بازی) قانونی توپ سفید بازیکن وارد پاکت شود:
1-کلیه توپ ها در پاکت افتاده در پاکت با قی می مانند(به جز توپ 8 که شرح آن در قسمت مر بوطه داده شده)
2-آن عمل خطا می باشد.
3-میز باز محسوب می شود.
تذکر:در شرایط بالا بازیکن بعدی توپ سفید را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازی خواهد کرد وبرای ضربه زدن به توپ های هدف که در پشت خط شروع قرار دارند باید طوری بازی کند که ابتدا توپ سفید از خط شروع گذشته واز طریق باند در برگشت با آنها برخورد نماید

اگر توپ ها در پخش از میز به بیرون پرتاب شوند:
اگر بازیکنی توپی را در زمان پخش به بیرون میز پرتاب نماید این عمل خطا بوده وبازیکن بعدی اختیار دارد :
الف: میز را با شرایط موجود قبول کند .
ب: توپ سفید را در پشت خط شروع قرار داده وبازی کند.

اگر توپ 8 در زمان پخش وارد پاکت شود:
چنا نچه توپ 8 در زمان پخش( شروع گیم ) وارد پاکت شود پخش کننده می تواند دوباره پخش نماید یا توپ 8 را در روی میز قرار داده وبه بازی خود ادامه دهد. واگر در زمان پخش توپ 8 وتوپ سفید هر دو در پاکت بیا فتند بازیکن بعدی مجاز است خود دوباره پخش توپ ها را انجام دهد یا توپ 8 را روی میز قرار داده وبا توپ سفید از پشت خط شروع بازی کن.

میز باز:
میز زمانی باز نامیده می شود که انتخاب گروه توپ های رنگی یا خطی توسط بازیکنان انجام نشده باشد . زمانیکه میز باز است ضربه زدن به توپ های تمام رنگی به جهت در پاکت انداختن توپ های خطی وبر عکس مجاز می باشد.
تذکر: میز همیشه بلا فاصله بعد از پخش باز محسوب می شود وزمانیکه میز باز است می توان برای وارد کردن توپ هدف در پاکت ابتدا به توپ های تمام رنگی یا خطی ضربه زد هر چند اگر اولین ضربه به توپ 8 برخورد کند خطا محسوب شده وبازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود و توپ های در پاکت افتاده با خطا در پاکت با قی می ما نند.

انتخاب گروه توپ ها:
گروه توپ های تمام رنگی ویا خطی در زمان پخش تعیین نمی گردد حتی اگر توپ های وارد شده در پاکت از یک یا دو گروه با شند. همیشه بلا فا صله پس از پخش میز باز می باشد و زمانی انتخاب گروه توپ ها مشخص می شود که بازیکنی یک توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش به طور قانونی وارد پاکت نماید

ضربه قانونی :
به جز زمان پخش وزمانی که میز باز است (یعنی انتخاب گروه توپ ها صورت نگرفته است)در کلیه بازی ها ضربه زننده باید ابتدا به توپ های گروه خود ضربه زده و1-یکی از آنها را در پاکت بیندازد ویا 2-توپ سفید ویا هر توپ شماره دار گروه خود با باند برخورد نماید.
تذکر: قصور از شرایط بالا خطا محسوب می شود

ضربه اطمینان:
به جهت تاکتیکی یک بازیکن می تواند قبل از ضربه ( ضربه اطمینان ) اعلام نموده وتوپ مشخصی را در پاکت انداخته وبازی را ادامه ندهد که این ضربه مجاز و قانونی می باشد .
پس چنا نچه بازیکنی برای انداختن یک توپ مشخص قصد بازی مطمئن را( ضربه اطمینان)
را به حریف خود اعلام نماید واگر این اعلام انجام نشود وتوپی را در پاکت وارد کند باید به بازی خود ادامه دهد کلیه توپ هایی که با اعلام ضربه اطمینان انجام می شودودرپاکت میا فتد در پاکت باقی می مانند

بالا بردن امتیاز:
تا زمانیکه بازیکنی از گروه توپ های خود را وارد پاکت می کند می تواند به بازی ادامه دهد.که پس از اتمام کلیه توپ های خود و انداختن آنها در پاکت به طور قانونی توپ 8 را در پا کت می اندازد وگیم را می برد

جریمه خطا:
زمانی که خطایی توسط بازیکنی انجام می گیرد ( به جز درموارد پخش ) حریف او توپ سفید در دست خواهد بود. بدین معنی که حریف می تواند توپ سفید ( کیوبال) را در هر جای میز قرار دهد وبه هر سمت که می خواهد بازی کند (نه در پشت خط شروع به جز موقع پخش که در آن وقت از پشت خط شروع خواهد بود ) این قانون از خطای عمدی یک بازیکن که ضرر حریف را به همراه دارد جلو گیری می کند . در زمان توپ سفید در دست بازیکن می تواند برای قرار دادن آن بر روی میز از دست یا هر قسمت چوب به جز نوک آن استفاده نماید

ضربه های ترکیبی :
این ضربه قانونی است ، هر چند اول نمی توان به توپ 8 ضربه زد مگر توپ 8 تنها توپ هدف قانونی باشد وچنانچه ضربه اول به توپ 8 غیر از نوبت قانونی برخورد نماید خطا می باشد

توپ های در پاکت افتاده غیر قانونی:
یک توپ رنگی زمانی به طور غیر قانونی در پاکت می افتد که
1- همزمان با ارتکاب خطا باشد.
2- توپ در پاکت اعلام شده نیا فتد و یا
3- ضربه اطمینان قبل از ضربه اعلام شده باشد .
کلیه توپ ها ی وارد شده غیر مجاز در داخل پاکت در آنجا باقی می مانند

توپ هایی که از میز به بیرون پرتاب می شوند:
زمانی که توپی از میز به بیرون پرتاب شود خطا محسوب می گردد مگر توپ 8 که در آن صورت با زیکن گیم را باخته است . توپ های به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرند

نوبت بازی توپ 8:
چنا نچه موقع ضربه قانونی توپ 8 توپ سفید وارد پاکت شود و خطایی صورت گیرد به شرطی که توپ 8 در پاکت نیا فتد بازیکن گیم را نبا خته است وبازیکن بعدی توپ سفید در دست خواهد بود

با خت گیم :
بازیکن در شرا یط ارتکاب خطا های زیر گیم را باخته است.
1-در زمان افتادن توپ 8درپاکت مرتکب خطا شود.( به جزء زمان پخش و شروع گیم(
2-هم زمان با آخرین توپ گروه خود توپ 8 را وارد پاکت نماید.
3-هر زمان از بازی توپ 8 را به بیرون از میز پرتاب کند.
4-توپ 8 را در پاکتی غیر از پاکت اعلام شده بیا ندازد.
5-توپ 8 را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند ( جز در زمان پخش وشروع گیم)
تذکر:کلیه خطاها باید قبل ازضربه بعدی اعلام شود درغیراین صورت خطاتلقی نخواهد شد

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
بیلیارد سرخوشیان (سال تاسیس 1344 اولین تولیدکننده میز بیلیارددر ایران)
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نصب میز بیلیارد، تعمییرات میز بیلیارد، میز بیلیارد، قیمت میز بیلیارد، بیلیارد، ایتبال، اسنوکر، میز ایت بال، میز اسنوکر، قیمت میز ایت بال، قیمت میز اسنوکر، لوازم بیلیارد، چوب ایت بال، چوب اسنوکر، ماهوت، شار
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 021-66705602